I. Algemene gebruiksvoorwaarden


ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt in dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden gespecificeerd in het kader van de realisatie en de opvolging ervan.

De BLOBSHOP-site wordt bewerkt door Peyron Arnaud, Place Gaston tournier, 81200 MAZAMET, Frankrijk, en geregistreerd bij de rechtbank van koophandel van CASTRES onder nummer: 420 200 021.

E-mailadres: contact@blobshop.fr

De publicatiedirecteur van de site is: Peyron Arnaud

De Blobshop-site wordt gehost door:
OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Telefoonnummer: +33 (0) 9 72 10 10 07

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

Het doel van de Blobshop-site is de online verkoop van Blobs en wetenschappelijke initiatiekits en digitale informatieve inhoud.

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor elke vraag of verzoek om informatie over de site, of elke melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: contact@blobshop.fr of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar: Blobshop, Place gaston tournier, 81200 Mazamet

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van de site zijn onderworpen aan aanvaarding en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de diensten evenals deze algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder om zich aan te passen aan de evoluties van de site door het aanbieden van nieuwe functionaliteiten of het verwijderen of wijzigen van bestaande functionaliteiten.

De gebruiker wordt daarom geadviseerd om vóór elke navigatie de nieuwste versie van de T & C's te raadplegen, die op elk moment op de site toegankelijk is. In geval van onenigheid met de T&C's kan de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen die hem ter beschikking staan ​​om de toegang tot de site 24 uur per dag, 24 dagen per week mogelijk te maken. Hij kan niettemin op elk moment de toegang tot de site of tot bepaalde pagina's ervan opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen aan de inhoud of elke andere actie die nodig wordt geacht voor de goede werking van de site.

Verbinding en navigatie op de Blobshop-site vormen de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.

Deze algemene voorwaarden zijn, indien nodig, van toepassing op elke variatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. SITEBEHEER

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:

De toegang tot de hele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
Alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of netiquette-regels;
De site opschorten om updates uit te voeren.

ARTIKEL 7. DIENSTEN GERESERVEERD VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

1. Registratie

Toegang tot bepaalde diensten, en in het bijzonder tot alle betaalde diensten, is onderworpen aan de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van de site zijn exclusief voorbehouden aan bekwame personen, die het online op de Blobshop-site beschikbare registratieformulier hebben ingevuld en gevalideerd, evenals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Bij de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De gebruiker moet de gegevens die hem betreffen ook regelmatig verifiëren om de juistheid ervan te behouden.

De gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven, waarop de site hem een ​​bevestiging van zijn registratie bij zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.

Alle communicatie van Blobshop en haar partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze verbindt er zich dan ook toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en indien nodig binnen een redelijke termijn te reageren.

Per natuurlijke persoon is slechts één registratie voor de diensten van de site toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waartoe toegang voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich er dus toe dit niet aan derden mee te delen.

Blobshop behoudt zich in ieder geval het recht voor om een ​​verzoek tot registratie voor de diensten te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2. Afmelden

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van de site gaat in onmiddellijk nadat de gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Verwijdering van persoonlijke ruimte op initiatief van de site-editor

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om de persoonlijke ruimte te verwijderen van elke gebruiker die deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden schendt, en meer in het bijzonder in de volgende gevallen:

Als de gebruiker illegaal gebruik maakt van de site;
Als de gebruiker bij het creëren van zijn persoonlijke ruimte vrijwillig foutieve informatie naar de site verzendt;
Als de gebruiker minimaal een jaar niet actief is geweest op zijn persoonlijke ruimte.
Indien de uitgever om een ​​van deze redenen besluit de persoonlijke ruimte van de gebruiker te verwijderen, kan dit geen schade opleveren voor de gebruiker wiens account is verwijderd.

Deze verwijdering houdt geen afstand van juridische procedures in die de uitgever zou kunnen ondernemen met betrekking tot de gebruiker die deze regels heeft overtreden.

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt.

De uitgever is niet verantwoordelijk:

In het geval van technische, IT- of sitecompatibiliteitsproblemen of storingen met hardware of software;
Directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorziene schade die voortvloeit uit het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of haar diensten;
De intrinsieke kenmerken van internet, met name die met betrekking tot de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan veiligheid van de informatie die erop circuleert;
Illegale inhoud of activiteiten die gebruik maken van zijn site zonder dat hij er naar behoren kennis van heeft genomen in de zin van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie en Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Verder kan de site niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de daar gepubliceerde informatie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

Bescherming van zijn apparatuur en gegevens;
Het gebruik dat hij maakt van de site of haar diensten;
Als het niet in overeenstemming is met de letter of de geest van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 9. HYPERTEXT LINKS

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover Blobshop geen controle heeft. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controles die door de uitgever worden uitgevoerd, wijst deze laatste elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze sites kan worden aangetroffen.

De uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar elke pagina of elk document op zijn site, op voorwaarde dat het plaatsen van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bovendien is de voorafgaande informatie van de site-editor nodig voordat een hyperlink wordt ingesteld.

Uitgesloten van deze toestemming zijn sites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofobe aard of die de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen beïnvloeden.

Ten slotte behoudt Blobshop zich het recht voor om op elk moment een hyperlink die naar zijn site verwijst te laten verwijderen, als de site van mening is dat deze in strijd is met zijn redactionele beleid.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKHEID

Naast deze Algemene Voorwaarden heeft de site een vertrouwelijkheidsbeleid dat de manier beschrijft waarop persoonsgegevens worden verwerkt wanneer de gebruiker de site bezoekt, evenals de manier waarop cookies worden gebruikt.

Door op de site te surfen, verklaart de gebruiker tevens kennis te hebben genomen van voornoemd privacybeleid.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structuur van de site, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's en computertoepassingen waaruit de site bestaat, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijk of volledig gebruik van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door de site, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden en zou kunnen leiden tot een inbreuk in de zin van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom. En dit met uitzondering van elementen die op de site uitdrukkelijk als rechtenvrij zijn aangeduid.

Toegang tot de site houdt geen erkenning van een recht in en verleent in het algemeen geen intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot een element van de site, dat het exclusieve eigendom van de uitgever blijft.

Het is de gebruiker verboden om op de site gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

 

II. Verkoopvoorwaarden

PREAMBULE

De site wordt bewerkt door Peyron Arnaud, Place Gaston Tournier, 81200 Mazamet, en geregistreerd bij de rechtbank van koophandel van Castres - 480 200 021.

De verkoper is niet onderworpen aan btw op grond van artikel 293 B van de CGI.

Het doel van de volgende bepalingen is om de algemene verkoopvoorwaarden op de Blobshop-site te definiëren.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV") bepalen de contractuele rechten en plichten van de verkoper en zijn klant in het kader van een elektronische verkoop op afstand van goederen en producten.

De AV regelen uitsluitend de relatie tussen de verkoper en de klant.

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet gevalideerd wordt.

In geval van twijfel over een van de verkoopvoorwaarden, zijn de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand door bedrijven waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd en de consumentencode van toepassing.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn geplaatst.

ARTIKEL 1. CATALOGUS OF ONLINE WINKEL

Via de site biedt de verkoper de klant een catalogus of een online winkel die de verkochte producten nauwkeurig voorstelt, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of onvolledigheden in de presentatie kan de verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De prijzen en belastingen met betrekking tot de verkoop van de producten worden vermeld in de catalogus of de online winkel.

ARTIKEL 2. PRIJS

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de actuele prijzen die op het moment van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro (exclusief taksen en alle taksen inbegrepen) en houden geen rekening met de leveringskosten, die bovendien gefactureerd worden. De leveringskosten worden aangegeven vóór validatie van de bestelling door de klant.

De prijzen houden rekening met de belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief van deze belastingen zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten in de catalogus of in de online winkel. Indien een of meer belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, dan zou deze verandering tot uiting kunnen komen in de verkoopprijs van de producten.

Het totale bedrag van de bestelling (alle taksen inbegrepen) en leveringskosten inbegrepen, wordt aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

Bij bestelling dient de volledige prijs te worden betaald.

ARTIKEL 3. ONLINE BESTELLINGEN

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten.

De klant moet de huidige algemene verkoopvoorwaarden accepteren door op de aangegeven plaats te klikken, zodat zijn bestelling wordt gevalideerd.

De klant moet een geldig e-mailadres en afleveradres opgeven en erkent door deze algemene verkoopvoorwaarden dat elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden met behulp van dit adres.

De klant moet ook de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de klant totdat het probleem is opgelost.

ARTIKEL 4. BEVESTIGING EN BETALING VAN DE BESTELLING

Het is een bestelling met betalingsverplichting, wat inhoudt dat het plaatsen van de bestelling een betaling van de klant inhoudt.

1. Paiement

De klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door zijn creditcardnummer op te geven.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die voor dit doel wordt verstrekt, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en van de opeisbaarheid van de bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de bestelling.

In het geval van een geschil of frauduleus gebruik van de bankkaart zonder fysiek gebruik van de bankkaart (gebruik van het bankkaartnummer), kan iedereen binnen 70 dagen vanaf de datum van de transactie bezwaar maken door een claim in te dienen volgens het volgende voorwaarden, zodat de verkoper de kosten van de verkoop draagt ​​en het betwiste bedrag terugbetaalt:

per e-mail op het volgende adres: contact@blobshop.fr

Elk geschil dat niet is gemaakt in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen, kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van alle aansprakelijkheid.

De verkoper heeft een procedure opgezet voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van machtiging tot betaling per bankkaart door erkende instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

2. Bevestiging

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop en de betaling door de klant, stuurt de verkoper naar deze laatste, op het door hem opgegeven e-mailadres, de ontvangstbevestiging van het bestelformulier en een kopie van het contract dat moet worden afgedrukt.

De verkoper is verplicht om bij levering een factuur naar de klant te sturen.

De klant kan verzoeken om de factuur naar een ander adres dan het afleveradres te sturen door een verzoek daartoe te richten aan de klantenservice (zie contactgegevens hieronder) vóór de levering.

In het geval dat een product niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling voor dit product te annuleren en de bijbehorende prijs terug te betalen, terwijl de rest van de bestelling definitief en definitief blijft.

De klant kan zijn herroepingsrecht steeds uitoefenen binnen 14 dagen vanaf het moment dat hem de informatie betreffende het niet beschikbaar zijn van het product werd toegezonden.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling kan de klant contact opnemen met de klantendienst op de volgende coördinaten:

per e-mail op het volgende adres: contact@blobshop.fr;

ARTIKEL 5. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000, vormen de online levering van het bankkaartnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling het bewijs van het akkoord van de klant, van de vervaldatum. aankooporder, handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

ARTIKEL 6. BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden aangetoond door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel dient.

ARTIKEL 7. WIJZE VAN BETALING

Alle betaalmethoden die beschikbaar zijn voor de klant staan ​​vermeld op de website van de verkoper. De klant garandeert de verkoper dat hij bij het plaatsen van de bestelling over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betaalmethode te gebruiken.

ARTIKEL 8. LEVERING

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online formulier dat als bestelformulier dient, waarbij de klant moet zorgen voor de juistheid ervan.

Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de klant.

Blobshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering, vooral tijdens de feestdagen. Om deze reden kan geen restitutie worden geaccepteerd.

Behoudens in geval van overmacht, vindt de levering plaats, volgens de door de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

________

1. Annulering na verzending

Vanaf de ontvangst van de verzendbevestiging per e-mail wordt geen restitutie geaccepteerd.

2. Verificatie van de bestelling

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de klant de staat van de producten te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een reservering op de leveringsbon noteren.

De klant moet op de leveringsbon en in handgeschreven vorm elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven.

De verificatie van de producten wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant, of een door hem gemachtigde, de leveringsbon heeft ondertekend.

De klant moet, indien van toepassing, de verkoper als volgt op de hoogte brengen van zijn reserveringen:

per e-mail op het volgende adres: contact@blobshop.fr;

Elke reservering die niet is gemaakt in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer aan het (de) betreffende product(en) toekennen en dit per e-mail aan de klant meedelen.

3. Leveringsfout

In geval van een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten met de aanduidingen op het bestelformulier, dient de klant zijn klacht bij de verkoper in op dezelfde dag van levering of ten laatste op de eerstvolgende werkdag. de bezorging.

De klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:

per e-mail op het volgende adres: contact@blobshop.fr;

Elke klacht die niet is ingediend in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

4. Bestelling retourneren

Het te ruilen of terug te betalen product moet als volgt in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd:

Alleen beschadigde ontvangen producten kunnen worden geretourneerd. Neem binnen 30 dagen per e-mail contact op met contact@blobshop.fr.

Elke klacht of retourzending die niet in overeenstemming is met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen, kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Elk product dat wordt geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 9. PRODUCTGARANTIE

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten met het contract.

De klant kan een verzoek indienen onder de wettelijke garantie van overeenstemming, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 211-4 van het consumentenwetboek, of onder de garantie tegen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

1. Conformiteitsgarantie

De klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

Als zodanig kan hij kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder de voorwaarden voorzien in artikel L. 211-9 van de Consumentenwet.

De klant is niet verplicht om het bestaan ​​van een gebrek aan overeenstemming te bewijzen binnen 6 maanden (24 maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen) na de datum van afgifte van het product.

2. Garantie op defecten

De klant kan, indien hij uitvoering geeft aan de garantie tegen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een vermindering van de prijs, en dit in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Commerciële garantie

De verkoper biedt de klant een commerciële garantie die de conformiteit van de producten dekt en, in geval van non-conformiteit, de vervanging van het product verzekert:

In het geval dat het herstel van de sclerotia mislukt wanneer alle richtlijnen voor de teelt werden gerespecteerd, verbindt Blobshop zich ertoe om nieuwe sclerotia terug te sturen, op eenvoudig verzoek aan het adres contact@blobshop.fr binnen maximaal 6 maanden na de leveringsdatum op de bestelling.
Deze garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door abnormaal of foutief gebruik of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke eigenschappen van de producten.

Deze garantie sluit de toepassing van de garanties voorzien in 9.1 en 9.2 niet uit.

ARTIKEL 10. ONBESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN TERUGBETALINGEN

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Aangezien op de verkooppagina van een product wordt aangegeven dat de levering voor een bepaalde datum of gebeurtenis (zoals Kerstmis of Nieuwjaarsdag bijvoorbeeld) niet gegarandeerd is, kan geen terugbetaling worden gedaan onder het voorwendsel dat de product niet voor genoemde datum is ontvangen.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en heeft dus de keuze tussen de terugbetaling van de door hem betaalde bedragen uiterlijk 30 dagen na hun betaling, of de omruiling van het product.

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT

Op grond van artikel L. 121-21-8 van het consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten:

De levering van niet op een fysieke drager geleverde digitale inhoud waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
Vanwege de intrinsieke kwaliteit van de producten die door Blobshop worden verkocht, zowel digitaal als fysiek, kan op blob kweeksets geen herroepingsrecht worden uitgeoefend en kunnen ze niet worden gerestitueerd.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

De partijen zijn vrijgesteld van hun verplichtingen, in het geval dat een omstandigheid die een geval van overmacht vormt zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoering ervan zou verhinderen. De verplichtingen van partijen worden opgeschort.

De partij die zich op een dergelijke omstandigheid beroept, dient de andere partij onverwijld op de hoogte te stellen van het ontstaan ​​en het verdwijnen ervan.

Alle onweerstaanbare en onvoorziene, onvermijdelijke feiten of omstandigheden die niet door deze laatste kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, als zodanig gedefinieerd door de Franse rechtspraak, en in het bijzonder het blokkeren van vervoermiddelen, worden beschouwd als gevallen van overmacht. of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag en het afsluiten van telecommunicatienetwerken.

Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

ARTIKEL 13. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden worden verklaard door toepassing van de wet, een verordening of een definitieve beslissing van een Franse rechtbank, behouden de andere bepalingen al hun kracht en strekking.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De verkoper is op een stabiele en duurzame manier in Frankrijk gevestigd om zijn activiteit effectief uit te oefenen, ongeacht, in het geval van een rechtspersoon, de locatie van zijn hoofdkantoor.

Deze AV zijn ook onderworpen aan de toepassing van het Franse recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen.

Bij een geschil of klacht zal de klant eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.

Bij gebreke van een minnelijke schikking kan de klant, indien hij als consument een overeenkomst aangaat, een procedure aanhangig maken voor de rechtbank van zijn keuze en indien hij een overeenkomst als beroepsbeoefenaar aangaat, een procedure aanhangig maken voor de rechtbank van de plaats van de zetel. veiligheid.